HABERLER
__________________________________________________________________________________________________________________________
zirve turizm personel  servisleri taþýmacýlýðý
Copyright ©  2009 Zirve Turizm Personel ve Öðrenci Taþýmacýlýk Hizmetleri
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Engin Can Güre Ýlköðretim Okulu'nda düzenlediði Servis Þoförleri Eðitimi seminerine bütün personelimiz katýlmýþtýr.
Personel servisi ve öðrenci servisi hizmetlerimizde çalýþan þoförlerimize Avrupa Birliði standartlarýna uyum yasasý çerçevesinde psikoteknik belgesi alýnmýþtýr. Böylece personel taþýmacýlýðý ve öðrenci taþýmacýlýðý hizmetlerimizde sizlere daha iyi, daha güvenli bir hizmet verme yolunda bir adým daha attýk.
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Narkotik Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen konferansa bütün personelimiz katýlmýþtýr. Konferansta öðrenci servisi personelimize, baðýmlýlýk yapan maddelerin çocuklarýmýza olan zararlarýndan ve öðrenci servisi sürecinde þoförlerin,
Zirve Turizm personel servisi hizmetinde kullanmak için filosuna 2 adet Volkswagen Caravelle ekleyerek araç filosunu geniþletmiþtir. Her zaman personel taþýmacýlýðý
HÝZMETLERÝMÝZ > Öðrenci Servisi
      Öðrenci taþýmacýlýðý hizmetimizde Zirve Turizm sizlerin emaneti, dünyadaki en önemli varlýðýmýz olan çocuklarýmýzý taþýdýðýnýn bilincindedir. Öðrenci servisi hizmeti verdiðimiz çocuklarýmýzýn bizler için ne kadar önemli olduðunun farkýndayýz ve bunu çalýþan personelimize en iyi biçimde benimsetiyoruz. Çocuklarýmýza öðrenci taþýmacýlýðý hizmeti verirken asýl amacýmýz; evden okula, okuldan eve ulaþýmlarýný saðlarken en kýsa güzergahý kullanarak çocuklarýmýzýn servis araçlarýnda çok zaman geçirmemelerini hedefliyoruz.

     Öðrenci servisi hizmeti verdiðimiz okullara servis sorumlusu görevlendirerek oluþabilecek aksaklýklarý, sorunlarý önceden tespit edip herhangi bir aksama meydana gelmeden çözüm üretiyoruz. Bunu da Önleyici Faaliyet Formu ile yapýyoruz. Servis sorumlumuz ISO 9001 standartlarýna dahil olan Önleyici Faaliyet Formu'nu doldurarak gerekli tedbirleri önceden alýyor, böylece öðrenci servisi hizmetimizle okulda dersleri aksatmadan sizlere iyi bir hizmet veriyoruz. Servis sorumlusu, günlük olarak


Araç Baþvuru Formu
Kurum Servis Talebi
Görüþ ve Öneri Formu
Fiyat Teklifi Ýstiyorum
0212 429 39 58
Yýldýrým Beyazýt Cad. Taþkýn
Sok. No:1/2
Yenibosna/ÝST
info@zirveturizm.com.tr